کمترین: 
68
بیشترین: 
68.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.02
زمان: 
2/8 02:00
قیمت نفت سبک امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 68.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 00:00","price":68.03},{"date":"1397/02/08 00:32","price":68.06},{"date":"1397/02/08 01:00","price":68.07},{"date":"1397/02/08 01:32","price":68},{"date":"1397/02/08 02:00","price":68.02}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398