کمترین: 
746200
بیشترین: 
748400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
748400
زمان: 
2/7 23:05
قیمت آبشده نقدی امروز 7 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 7 اردیبهشت 1397 , 748400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/07 12:05","price":746400},{"date":"1397/02/07 12:20","price":746200},{"date":"1397/02/07 12:35","price":746500},{"date":"1397/02/07 12:50","price":746700},{"date":"1397/02/07 15:50","price":747000},{"date":"1397/02/07 16:35","price":746700},{"date":"1397/02/07 17:20","price":746500},{"date":"1397/02/07 18:05","price":746700},{"date":"1397/02/07 18:20","price":747000},{"date":"1397/02/07 18:35","price":747400},{"date":"1397/02/07 18:50","price":747300},{"date":"1397/02/07 21:05","price":747900},{"date":"1397/02/07 22:20","price":748000},{"date":"1397/02/07 22:50","price":748200},{"date":"1397/02/07 23:05","price":748400}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398