کمترین: 
746700
بیشترین: 
748900
قیمت تقلبی: 
748900
زمان: 
2/7 23:05
قیمت آبشده بنکداری امروز 7 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 7 اردیبهشت 1397 , 748900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/07 12:05","price":746900},{"date":"1397/02/07 12:20","price":746700},{"date":"1397/02/07 12:35","price":747000},{"date":"1397/02/07 12:50","price":747200},{"date":"1397/02/07 15:50","price":747500},{"date":"1397/02/07 16:35","price":747200},{"date":"1397/02/07 17:20","price":747000},{"date":"1397/02/07 18:05","price":747200},{"date":"1397/02/07 18:20","price":747500},{"date":"1397/02/07 18:35","price":747900},{"date":"1397/02/07 18:50","price":747800},{"date":"1397/02/07 21:05","price":748400},{"date":"1397/02/07 22:20","price":748500},{"date":"1397/02/07 22:50","price":748700},{"date":"1397/02/07 23:05","price":748900}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398