کمترین: 
747200
بیشترین: 
749400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
749400
زمان: 
2/7 23:05
قیمت آبشده جهانی امروز 7 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 7 اردیبهشت 1397 , 749400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/07 12:05","price":747400},{"date":"1397/02/07 12:20","price":747200},{"date":"1397/02/07 12:35","price":747500},{"date":"1397/02/07 12:50","price":747700},{"date":"1397/02/07 15:50","price":748000},{"date":"1397/02/07 16:35","price":747700},{"date":"1397/02/07 17:20","price":747500},{"date":"1397/02/07 18:05","price":747700},{"date":"1397/02/07 18:20","price":748000},{"date":"1397/02/07 18:35","price":748400},{"date":"1397/02/07 18:50","price":748300},{"date":"1397/02/07 21:05","price":748900},{"date":"1397/02/07 22:20","price":749000},{"date":"1397/02/07 22:50","price":749200},{"date":"1397/02/07 23:05","price":749400}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398