کمترین: 
229724
بیشترین: 
230278
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
230278
زمان: 
2/7 22:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 7 اردیبهشت 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 7 اردیبهشت 1397 , 230278 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/07 10:05","price":229786},{"date":"1397/02/07 10:20","price":229816},{"date":"1397/02/07 10:50","price":229786},{"date":"1397/02/07 11:05","price":229755},{"date":"1397/02/07 11:20","price":229786},{"date":"1397/02/07 11:50","price":229724},{"date":"1397/02/07 12:05","price":229755},{"date":"1397/02/07 12:20","price":229724},{"date":"1397/02/07 12:35","price":229816},{"date":"1397/02/07 13:05","price":229786},{"date":"1397/02/07 13:35","price":229909},{"date":"1397/02/07 13:55","price":229940},{"date":"1397/02/07 14:20","price":229847},{"date":"1397/02/07 15:20","price":230001},{"date":"1397/02/07 15:50","price":229909},{"date":"1397/02/07 16:05","price":229940},{"date":"1397/02/07 16:35","price":229816},{"date":"1397/02/07 16:50","price":229909},{"date":"1397/02/07 17:05","price":229878},{"date":"1397/02/07 17:20","price":229786},{"date":"1397/02/07 17:35","price":230001},{"date":"1397/02/07 17:50","price":229970},{"date":"1397/02/07 18:05","price":229847},{"date":"1397/02/07 18:20","price":230001},{"date":"1397/02/07 19:05","price":230155},{"date":"1397/02/07 19:35","price":230093},{"date":"1397/02/07 19:50","price":230124},{"date":"1397/02/07 20:05","price":230063},{"date":"1397/02/07 20:35","price":230093},{"date":"1397/02/07 21:05","price":230247},{"date":"1397/02/07 21:20","price":230217},{"date":"1397/02/07 21:50","price":230186},{"date":"1397/02/07 22:05","price":230247},{"date":"1397/02/07 22:35","price":230278}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398