کمترین: 
172295
بیشترین: 
172710
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
172710
زمان: 
2/7 22:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 7 اردیبهشت 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 7 اردیبهشت 1397 , 172710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/07 10:05","price":172341},{"date":"1397/02/07 10:20","price":172364},{"date":"1397/02/07 10:50","price":172341},{"date":"1397/02/07 11:05","price":172318},{"date":"1397/02/07 11:20","price":172341},{"date":"1397/02/07 11:50","price":172295},{"date":"1397/02/07 12:05","price":172318},{"date":"1397/02/07 12:20","price":172295},{"date":"1397/02/07 12:35","price":172364},{"date":"1397/02/07 13:05","price":172341},{"date":"1397/02/07 13:35","price":172433},{"date":"1397/02/07 13:55","price":172456},{"date":"1397/02/07 14:20","price":172387},{"date":"1397/02/07 15:20","price":172502},{"date":"1397/02/07 15:50","price":172433},{"date":"1397/02/07 16:05","price":172456},{"date":"1397/02/07 16:35","price":172364},{"date":"1397/02/07 16:50","price":172433},{"date":"1397/02/07 17:05","price":172410},{"date":"1397/02/07 17:20","price":172341},{"date":"1397/02/07 17:35","price":172502},{"date":"1397/02/07 17:50","price":172479},{"date":"1397/02/07 18:05","price":172387},{"date":"1397/02/07 18:20","price":172502},{"date":"1397/02/07 19:05","price":172618},{"date":"1397/02/07 19:35","price":172572},{"date":"1397/02/07 19:50","price":172595},{"date":"1397/02/07 20:05","price":172549},{"date":"1397/02/07 20:35","price":172572},{"date":"1397/02/07 21:05","price":172687},{"date":"1397/02/07 21:20","price":172664},{"date":"1397/02/07 21:50","price":172641},{"date":"1397/02/07 22:05","price":172687},{"date":"1397/02/07 22:35","price":172710}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398