کمترین: 
746300
بیشترین: 
748100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
748100
زمان: 
2/7 22:35
قیمت مثقال طلا امروز 7 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 7 اردیبهشت 1397 , 748100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/07 10:05","price":746500},{"date":"1397/02/07 10:20","price":746600},{"date":"1397/02/07 10:50","price":746500},{"date":"1397/02/07 11:05","price":746400},{"date":"1397/02/07 11:20","price":746500},{"date":"1397/02/07 11:50","price":746300},{"date":"1397/02/07 12:05","price":746400},{"date":"1397/02/07 12:20","price":746300},{"date":"1397/02/07 12:35","price":746600},{"date":"1397/02/07 13:05","price":746500},{"date":"1397/02/07 13:35","price":746900},{"date":"1397/02/07 13:55","price":747000},{"date":"1397/02/07 14:20","price":746700},{"date":"1397/02/07 15:20","price":747200},{"date":"1397/02/07 15:50","price":746900},{"date":"1397/02/07 16:05","price":747000},{"date":"1397/02/07 16:35","price":746600},{"date":"1397/02/07 16:50","price":746900},{"date":"1397/02/07 17:05","price":746800},{"date":"1397/02/07 17:20","price":746500},{"date":"1397/02/07 17:35","price":747200},{"date":"1397/02/07 17:50","price":747100},{"date":"1397/02/07 18:05","price":746700},{"date":"1397/02/07 18:20","price":747200},{"date":"1397/02/07 19:05","price":747700},{"date":"1397/02/07 19:20","price":747600},{"date":"1397/02/07 19:35","price":747500},{"date":"1397/02/07 19:50","price":747600},{"date":"1397/02/07 20:05","price":747400},{"date":"1397/02/07 20:35","price":747500},{"date":"1397/02/07 21:05","price":748000},{"date":"1397/02/07 21:20","price":747900},{"date":"1397/02/07 21:50","price":747800},{"date":"1397/02/07 22:05","price":748000},{"date":"1397/02/07 22:35","price":748100}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398