کمترین: 
2.771
بیشترین: 
2.829
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.771
زمان: 
2/7 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 7 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 اردیبهشت 1397 , 2.771 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/07 00:32","price":2.829},{"date":"1397/02/07 01:00","price":2.827},{"date":"1397/02/07 01:32","price":2.825},{"date":"1397/02/07 03:00","price":2.827},{"date":"1397/02/07 03:32","price":2.828},{"date":"1397/02/07 04:00","price":2.825},{"date":"1397/02/07 05:00","price":2.822},{"date":"1397/02/07 05:32","price":2.825},{"date":"1397/02/07 06:00","price":2.824},{"date":"1397/02/07 06:32","price":2.821},{"date":"1397/02/07 07:00","price":2.819},{"date":"1397/02/07 07:32","price":2.817},{"date":"1397/02/07 08:32","price":2.818},{"date":"1397/02/07 09:00","price":2.819},{"date":"1397/02/07 10:32","price":2.82},{"date":"1397/02/07 11:00","price":2.819},{"date":"1397/02/07 11:32","price":2.816},{"date":"1397/02/07 12:00","price":2.812},{"date":"1397/02/07 13:32","price":2.801},{"date":"1397/02/07 14:08","price":2.804},{"date":"1397/02/07 14:32","price":2.801},{"date":"1397/02/07 15:00","price":2.797},{"date":"1397/02/07 15:32","price":2.798},{"date":"1397/02/07 16:00","price":2.804},{"date":"1397/02/07 16:32","price":2.812},{"date":"1397/02/07 17:00","price":2.808},{"date":"1397/02/07 17:32","price":2.806},{"date":"1397/02/07 18:00","price":2.812},{"date":"1397/02/07 18:32","price":2.78},{"date":"1397/02/07 19:00","price":2.784},{"date":"1397/02/07 19:32","price":2.776},{"date":"1397/02/07 20:00","price":2.779},{"date":"1397/02/07 20:32","price":2.772},{"date":"1397/02/07 21:00","price":2.776},{"date":"1397/02/07 21:32","price":2.78},{"date":"1397/02/07 22:32","price":2.777},{"date":"1397/02/07 23:00","price":2.779},{"date":"1397/02/07 23:32","price":2.771}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398