کمترین: 
628.98
بیشترین: 
675
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
664
زمان: 
2/7 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 7 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 7 اردیبهشت 1397 , 664 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/07 00:30","price":628.98},{"date":"1397/02/07 01:00","price":638.52},{"date":"1397/02/07 01:30","price":645.62},{"date":"1397/02/07 02:00","price":646},{"date":"1397/02/07 02:30","price":643},{"date":"1397/02/07 03:00","price":649},{"date":"1397/02/07 03:30","price":655.59},{"date":"1397/02/07 05:30","price":650},{"date":"1397/02/07 06:00","price":652.88},{"date":"1397/02/07 06:30","price":651.81},{"date":"1397/02/07 07:00","price":653},{"date":"1397/02/07 07:30","price":651},{"date":"1397/02/07 08:00","price":646.92},{"date":"1397/02/07 08:30","price":645},{"date":"1397/02/07 09:00","price":644},{"date":"1397/02/07 09:30","price":649.07},{"date":"1397/02/07 10:00","price":645.5},{"date":"1397/02/07 10:30","price":641.55},{"date":"1397/02/07 11:00","price":644.74},{"date":"1397/02/07 11:30","price":648},{"date":"1397/02/07 12:00","price":645.3},{"date":"1397/02/07 12:30","price":646},{"date":"1397/02/07 13:00","price":652.23},{"date":"1397/02/07 13:30","price":651.5},{"date":"1397/02/07 14:30","price":656.3},{"date":"1397/02/07 15:00","price":672},{"date":"1397/02/07 16:00","price":670.29},{"date":"1397/02/07 16:30","price":669.31},{"date":"1397/02/07 17:00","price":675},{"date":"1397/02/07 17:30","price":672.9},{"date":"1397/02/07 18:00","price":660.19},{"date":"1397/02/07 18:30","price":663.61},{"date":"1397/02/07 19:00","price":667.13},{"date":"1397/02/07 19:30","price":670.38},{"date":"1397/02/07 20:00","price":665.96},{"date":"1397/02/07 20:30","price":664.34},{"date":"1397/02/07 21:00","price":669},{"date":"1397/02/07 21:30","price":669.34},{"date":"1397/02/07 22:00","price":671},{"date":"1397/02/07 22:30","price":669.01},{"date":"1397/02/07 23:00","price":664.19},{"date":"1397/02/07 23:30","price":664}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398