کمترین: 
2.1049
بیشترین: 
2.1261
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1215
زمان: 
2/7 23:32
قیمت بنزین امروز 7 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 7 اردیبهشت 1397 , 2.1215 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/07 00:00","price":2.1135},{"date":"1397/02/07 00:32","price":2.1145},{"date":"1397/02/07 01:00","price":2.1135},{"date":"1397/02/07 01:32","price":2.1133},{"date":"1397/02/07 02:00","price":2.114},{"date":"1397/02/07 03:00","price":2.1135},{"date":"1397/02/07 05:00","price":2.111},{"date":"1397/02/07 05:32","price":2.1115},{"date":"1397/02/07 06:00","price":2.1084},{"date":"1397/02/07 06:32","price":2.1075},{"date":"1397/02/07 07:00","price":2.1085},{"date":"1397/02/07 07:32","price":2.1075},{"date":"1397/02/07 08:00","price":2.1065},{"date":"1397/02/07 09:00","price":2.1075},{"date":"1397/02/07 10:32","price":2.1074},{"date":"1397/02/07 11:00","price":2.1065},{"date":"1397/02/07 11:32","price":2.1054},{"date":"1397/02/07 12:00","price":2.1049},{"date":"1397/02/07 12:32","price":2.1055},{"date":"1397/02/07 13:00","price":2.1105},{"date":"1397/02/07 13:32","price":2.109},{"date":"1397/02/07 14:08","price":2.114},{"date":"1397/02/07 14:32","price":2.1105},{"date":"1397/02/07 15:00","price":2.111},{"date":"1397/02/07 15:32","price":2.1125},{"date":"1397/02/07 16:00","price":2.112},{"date":"1397/02/07 16:32","price":2.1145},{"date":"1397/02/07 17:00","price":2.1115},{"date":"1397/02/07 17:32","price":2.1125},{"date":"1397/02/07 18:00","price":2.1162},{"date":"1397/02/07 18:32","price":2.1125},{"date":"1397/02/07 19:00","price":2.1143},{"date":"1397/02/07 19:32","price":2.1204},{"date":"1397/02/07 20:00","price":2.12},{"date":"1397/02/07 20:32","price":2.1175},{"date":"1397/02/07 21:00","price":2.1155},{"date":"1397/02/07 21:32","price":2.1242},{"date":"1397/02/07 22:32","price":2.1261},{"date":"1397/02/07 23:00","price":2.1231},{"date":"1397/02/07 23:32","price":2.1215}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398