کمترین: 
653.75
بیشترین: 
657.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
653.75
زمان: 
2/7 23:32
قیمت گازوئیل امروز 7 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 اردیبهشت 1397 , 653.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/07 00:00","price":656.63},{"date":"1397/02/07 00:32","price":657.13},{"date":"1397/02/07 01:00","price":656.38},{"date":"1397/02/07 01:32","price":656.88},{"date":"1397/02/07 02:00","price":656.63},{"date":"1397/02/07 05:00","price":655.75},{"date":"1397/02/07 06:00","price":655},{"date":"1397/02/07 06:32","price":654.75},{"date":"1397/02/07 07:00","price":655.13},{"date":"1397/02/07 08:00","price":654.5},{"date":"1397/02/07 08:32","price":654.63},{"date":"1397/02/07 09:00","price":655.25},{"date":"1397/02/07 09:32","price":655.13},{"date":"1397/02/07 10:32","price":654.88},{"date":"1397/02/07 11:00","price":654.38},{"date":"1397/02/07 11:32","price":654.25},{"date":"1397/02/07 12:00","price":654.38},{"date":"1397/02/07 12:32","price":654.13},{"date":"1397/02/07 13:00","price":655.75},{"date":"1397/02/07 13:32","price":654.88},{"date":"1397/02/07 14:08","price":655.63},{"date":"1397/02/07 14:32","price":654.88},{"date":"1397/02/07 15:00","price":655.13},{"date":"1397/02/07 15:32","price":656.38},{"date":"1397/02/07 16:00","price":656.13},{"date":"1397/02/07 16:32","price":656.88},{"date":"1397/02/07 17:00","price":656.13},{"date":"1397/02/07 17:32","price":656.25},{"date":"1397/02/07 18:00","price":656.63},{"date":"1397/02/07 18:32","price":655.13},{"date":"1397/02/07 19:32","price":656.38},{"date":"1397/02/07 20:00","price":656.13},{"date":"1397/02/07 20:32","price":654.88},{"date":"1397/02/07 21:00","price":654.13},{"date":"1397/02/07 21:32","price":656.13},{"date":"1397/02/07 22:00","price":656},{"date":"1397/02/07 22:32","price":656.88},{"date":"1397/02/07 23:00","price":655.13},{"date":"1397/02/07 23:32","price":653.75}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398