کمترین: 
2.1471
بیشترین: 
2.1611
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1471
زمان: 
2/7 23:32
قیمت نفت کوره امروز 7 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 اردیبهشت 1397 , 2.1471 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/07 00:00","price":2.1597},{"date":"1397/02/07 00:32","price":2.1611},{"date":"1397/02/07 01:00","price":2.1607},{"date":"1397/02/07 01:32","price":2.1601},{"date":"1397/02/07 02:00","price":2.1603},{"date":"1397/02/07 03:00","price":2.1595},{"date":"1397/02/07 03:32","price":2.1594},{"date":"1397/02/07 04:00","price":2.1583},{"date":"1397/02/07 04:32","price":2.158},{"date":"1397/02/07 05:00","price":2.157},{"date":"1397/02/07 05:32","price":2.1576},{"date":"1397/02/07 06:00","price":2.1554},{"date":"1397/02/07 06:32","price":2.1556},{"date":"1397/02/07 07:00","price":2.1555},{"date":"1397/02/07 07:32","price":2.1545},{"date":"1397/02/07 08:00","price":2.1533},{"date":"1397/02/07 08:32","price":2.1548},{"date":"1397/02/07 09:00","price":2.1554},{"date":"1397/02/07 09:32","price":2.1564},{"date":"1397/02/07 10:00","price":2.1558},{"date":"1397/02/07 10:32","price":2.1543},{"date":"1397/02/07 11:32","price":2.1533},{"date":"1397/02/07 12:00","price":2.1535},{"date":"1397/02/07 12:32","price":2.1555},{"date":"1397/02/07 13:00","price":2.1575},{"date":"1397/02/07 13:32","price":2.1576},{"date":"1397/02/07 14:08","price":2.1547},{"date":"1397/02/07 14:32","price":2.1533},{"date":"1397/02/07 15:00","price":2.1552},{"date":"1397/02/07 15:32","price":2.1564},{"date":"1397/02/07 16:00","price":2.1565},{"date":"1397/02/07 16:32","price":2.1589},{"date":"1397/02/07 17:00","price":2.1551},{"date":"1397/02/07 17:32","price":2.1542},{"date":"1397/02/07 18:00","price":2.1545},{"date":"1397/02/07 18:32","price":2.1536},{"date":"1397/02/07 19:00","price":2.1573},{"date":"1397/02/07 19:32","price":2.1535},{"date":"1397/02/07 20:00","price":2.1524},{"date":"1397/02/07 20:32","price":2.149},{"date":"1397/02/07 21:00","price":2.1502},{"date":"1397/02/07 21:32","price":2.1582},{"date":"1397/02/07 22:00","price":2.1562},{"date":"1397/02/07 22:32","price":2.1532},{"date":"1397/02/07 23:00","price":2.1478},{"date":"1397/02/07 23:32","price":2.1471}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398