کمترین: 
74.42
بیشترین: 
74.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.45
زمان: 
2/7 23:32
قیمت نفت برنت امروز 7 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 اردیبهشت 1397 , 74.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/07 00:00","price":74.73},{"date":"1397/02/07 00:32","price":74.79},{"date":"1397/02/07 01:00","price":74.7},{"date":"1397/02/07 01:32","price":74.75},{"date":"1397/02/07 03:00","price":74.74},{"date":"1397/02/07 05:00","price":74.61},{"date":"1397/02/07 06:00","price":74.5},{"date":"1397/02/07 06:32","price":74.47},{"date":"1397/02/07 07:00","price":74.51},{"date":"1397/02/07 07:32","price":74.5},{"date":"1397/02/07 08:00","price":74.45},{"date":"1397/02/07 08:32","price":74.47},{"date":"1397/02/07 09:00","price":74.52},{"date":"1397/02/07 09:32","price":74.53},{"date":"1397/02/07 10:32","price":74.49},{"date":"1397/02/07 11:00","price":74.47},{"date":"1397/02/07 11:32","price":74.46},{"date":"1397/02/07 12:00","price":74.42},{"date":"1397/02/07 12:32","price":74.45},{"date":"1397/02/07 13:00","price":74.66},{"date":"1397/02/07 13:32","price":74.44},{"date":"1397/02/07 14:08","price":74.61},{"date":"1397/02/07 14:32","price":74.45},{"date":"1397/02/07 15:00","price":74.47},{"date":"1397/02/07 15:32","price":74.58},{"date":"1397/02/07 16:00","price":74.56},{"date":"1397/02/07 16:32","price":74.67},{"date":"1397/02/07 17:00","price":74.59},{"date":"1397/02/07 17:32","price":74.61},{"date":"1397/02/07 18:00","price":74.62},{"date":"1397/02/07 18:32","price":74.48},{"date":"1397/02/07 19:00","price":74.56},{"date":"1397/02/07 19:32","price":74.83},{"date":"1397/02/07 20:00","price":74.84},{"date":"1397/02/07 20:32","price":74.61},{"date":"1397/02/07 21:00","price":74.54},{"date":"1397/02/07 21:32","price":74.9},{"date":"1397/02/07 22:00","price":74.81},{"date":"1397/02/07 22:32","price":74.91},{"date":"1397/02/07 23:00","price":74.72},{"date":"1397/02/07 23:32","price":74.45}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398