کمترین: 
67.78
بیشترین: 
68.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.97
زمان: 
2/7 23:32
قیمت نفت سبک امروز 7 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 اردیبهشت 1397 , 67.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/07 00:00","price":68.17},{"date":"1397/02/07 00:32","price":68.19},{"date":"1397/02/07 01:00","price":68.16},{"date":"1397/02/07 01:32","price":68.19},{"date":"1397/02/07 02:00","price":68.18},{"date":"1397/02/07 03:00","price":68.17},{"date":"1397/02/07 03:32","price":68.13},{"date":"1397/02/07 04:00","price":68.14},{"date":"1397/02/07 04:32","price":68.12},{"date":"1397/02/07 05:00","price":68.06},{"date":"1397/02/07 05:32","price":68.09},{"date":"1397/02/07 06:00","price":67.97},{"date":"1397/02/07 06:32","price":67.94},{"date":"1397/02/07 07:00","price":67.97},{"date":"1397/02/07 08:00","price":67.92},{"date":"1397/02/07 08:32","price":67.94},{"date":"1397/02/07 09:00","price":67.97},{"date":"1397/02/07 09:32","price":68},{"date":"1397/02/07 10:00","price":68.02},{"date":"1397/02/07 10:32","price":67.98},{"date":"1397/02/07 11:00","price":67.97},{"date":"1397/02/07 11:32","price":67.98},{"date":"1397/02/07 12:00","price":67.91},{"date":"1397/02/07 12:32","price":67.86},{"date":"1397/02/07 13:00","price":68.03},{"date":"1397/02/07 13:32","price":67.86},{"date":"1397/02/07 14:08","price":67.95},{"date":"1397/02/07 14:32","price":67.92},{"date":"1397/02/07 15:00","price":67.94},{"date":"1397/02/07 15:32","price":68.03},{"date":"1397/02/07 16:00","price":68},{"date":"1397/02/07 16:32","price":68.08},{"date":"1397/02/07 17:00","price":67.95},{"date":"1397/02/07 17:32","price":67.91},{"date":"1397/02/07 18:00","price":67.92},{"date":"1397/02/07 18:32","price":67.78},{"date":"1397/02/07 19:00","price":67.83},{"date":"1397/02/07 19:32","price":68.11},{"date":"1397/02/07 20:00","price":68.17},{"date":"1397/02/07 20:32","price":67.94},{"date":"1397/02/07 21:00","price":67.95},{"date":"1397/02/07 21:32","price":68.25},{"date":"1397/02/07 22:00","price":68.16},{"date":"1397/02/07 22:32","price":68.25},{"date":"1397/02/07 23:00","price":68.12},{"date":"1397/02/07 23:32","price":67.97}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398