کمترین: 
8840
بیشترین: 
9371
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9255
زمان: 
2/7 23:30
قیمت بیت کوین امروز 7 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 7 اردیبهشت 1397 , 9255 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/07 00:00","price":8840},{"date":"1397/02/07 00:30","price":8872},{"date":"1397/02/07 01:00","price":9086.9},{"date":"1397/02/07 01:30","price":9107.7},{"date":"1397/02/07 02:00","price":9155.1},{"date":"1397/02/07 02:30","price":9094.3},{"date":"1397/02/07 03:00","price":9169.9},{"date":"1397/02/07 03:30","price":9217},{"date":"1397/02/07 05:30","price":9227.9},{"date":"1397/02/07 06:00","price":9279.3},{"date":"1397/02/07 06:30","price":9245.4},{"date":"1397/02/07 07:00","price":9276.4},{"date":"1397/02/07 07:30","price":9255.7},{"date":"1397/02/07 08:00","price":9231.7},{"date":"1397/02/07 08:30","price":9193.4},{"date":"1397/02/07 09:00","price":9203.3},{"date":"1397/02/07 09:30","price":9235.1},{"date":"1397/02/07 10:00","price":9197.4},{"date":"1397/02/07 10:30","price":9184},{"date":"1397/02/07 11:00","price":9216.4},{"date":"1397/02/07 11:30","price":9230},{"date":"1397/02/07 12:00","price":9209.9},{"date":"1397/02/07 12:30","price":9210},{"date":"1397/02/07 13:00","price":9271},{"date":"1397/02/07 13:30","price":9236},{"date":"1397/02/07 14:30","price":9271},{"date":"1397/02/07 15:00","price":9359.8},{"date":"1397/02/07 15:30","price":9371},{"date":"1397/02/07 16:00","price":9350},{"date":"1397/02/07 16:30","price":9315},{"date":"1397/02/07 17:00","price":9334.3},{"date":"1397/02/07 17:30","price":9332.2},{"date":"1397/02/07 18:00","price":9259.9},{"date":"1397/02/07 18:30","price":9225.5},{"date":"1397/02/07 19:00","price":9229.9},{"date":"1397/02/07 19:30","price":9246.6},{"date":"1397/02/07 20:00","price":9237.6},{"date":"1397/02/07 20:30","price":9241.2},{"date":"1397/02/07 21:00","price":9298.9},{"date":"1397/02/07 21:30","price":9284.6},{"date":"1397/02/07 22:00","price":9276.5},{"date":"1397/02/07 22:30","price":9289.2},{"date":"1397/02/07 23:00","price":9230.9},{"date":"1397/02/07 23:30","price":9255}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398