کمترین: 
528500
بیشترین: 
533500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
533500
زمان: 
2/6 13:36
قیمت ربع سکه امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 533500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 12:54","price":528500},{"date":"1397/02/06 13:06","price":531500},{"date":"1397/02/06 13:24","price":532500},{"date":"1397/02/06 13:36","price":533500}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398