کمترین: 
743000
بیشترین: 
747300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
746500
زمان: 
2/6 23:10
قیمت آبشده نقدی امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 746500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 11:20","price":743000},{"date":"1397/02/06 11:50","price":743500},{"date":"1397/02/06 12:05","price":744000},{"date":"1397/02/06 12:35","price":744500},{"date":"1397/02/06 12:50","price":745000},{"date":"1397/02/06 13:25","price":744800},{"date":"1397/02/06 13:35","price":745000},{"date":"1397/02/06 13:55","price":744400},{"date":"1397/02/06 14:10","price":744000},{"date":"1397/02/06 14:20","price":744700},{"date":"1397/02/06 14:50","price":744600},{"date":"1397/02/06 15:10","price":744800},{"date":"1397/02/06 15:35","price":744900},{"date":"1397/02/06 15:50","price":745300},{"date":"1397/02/06 16:05","price":745500},{"date":"1397/02/06 16:20","price":745700},{"date":"1397/02/06 16:50","price":745000},{"date":"1397/02/06 17:20","price":744800},{"date":"1397/02/06 17:25","price":745100},{"date":"1397/02/06 17:35","price":745800},{"date":"1397/02/06 18:20","price":747300},{"date":"1397/02/06 18:50","price":747000},{"date":"1397/02/06 19:05","price":746900},{"date":"1397/02/06 19:20","price":746400},{"date":"1397/02/06 19:35","price":746100},{"date":"1397/02/06 19:50","price":746400},{"date":"1397/02/06 20:05","price":746200},{"date":"1397/02/06 20:35","price":746000},{"date":"1397/02/06 20:50","price":746500},{"date":"1397/02/06 21:05","price":746800},{"date":"1397/02/06 21:10","price":747200},{"date":"1397/02/06 22:20","price":747000},{"date":"1397/02/06 22:40","price":746700},{"date":"1397/02/06 23:00","price":746600},{"date":"1397/02/06 23:10","price":746500}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398