کمترین: 
744000
بیشترین: 
748300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
747500
زمان: 
2/6 23:10
قیمت آبشده جهانی امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 747500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 11:20","price":744000},{"date":"1397/02/06 11:50","price":744500},{"date":"1397/02/06 12:05","price":745000},{"date":"1397/02/06 12:35","price":745500},{"date":"1397/02/06 12:50","price":746000},{"date":"1397/02/06 13:25","price":745800},{"date":"1397/02/06 13:35","price":746000},{"date":"1397/02/06 13:55","price":745400},{"date":"1397/02/06 14:10","price":745000},{"date":"1397/02/06 14:20","price":745700},{"date":"1397/02/06 14:50","price":745600},{"date":"1397/02/06 15:10","price":745800},{"date":"1397/02/06 15:35","price":745900},{"date":"1397/02/06 15:50","price":746300},{"date":"1397/02/06 16:05","price":746500},{"date":"1397/02/06 16:20","price":746700},{"date":"1397/02/06 16:50","price":746000},{"date":"1397/02/06 17:20","price":745800},{"date":"1397/02/06 17:25","price":746100},{"date":"1397/02/06 17:35","price":746800},{"date":"1397/02/06 18:20","price":748300},{"date":"1397/02/06 18:50","price":748000},{"date":"1397/02/06 19:05","price":747900},{"date":"1397/02/06 19:20","price":747400},{"date":"1397/02/06 19:35","price":747100},{"date":"1397/02/06 19:50","price":747400},{"date":"1397/02/06 20:05","price":747200},{"date":"1397/02/06 20:35","price":747000},{"date":"1397/02/06 20:50","price":747500},{"date":"1397/02/06 21:05","price":747800},{"date":"1397/02/06 21:10","price":748200},{"date":"1397/02/06 22:20","price":748000},{"date":"1397/02/06 22:40","price":747700},{"date":"1397/02/06 23:00","price":747600},{"date":"1397/02/06 23:10","price":747500}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398