کمترین: 
4171
بیشترین: 
4246
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4246
زمان: 
2/6 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 4246 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":4175},{"date":"1397/02/06 10:50","price":4173},{"date":"1397/02/06 11:10","price":4174},{"date":"1397/02/06 11:20","price":4176},{"date":"1397/02/06 11:40","price":4175},{"date":"1397/02/06 11:50","price":4171},{"date":"1397/02/06 12:20","price":4172},{"date":"1397/02/06 12:40","price":4171},{"date":"1397/02/06 12:50","price":4207},{"date":"1397/02/06 13:10","price":4216},{"date":"1397/02/06 13:30","price":4215},{"date":"1397/02/06 13:40","price":4218},{"date":"1397/02/06 14:00","price":4225},{"date":"1397/02/06 14:20","price":4222},{"date":"1397/02/06 14:40","price":4224},{"date":"1397/02/06 15:10","price":4229},{"date":"1397/02/06 15:40","price":4228},{"date":"1397/02/06 15:50","price":4226},{"date":"1397/02/06 16:20","price":4227},{"date":"1397/02/06 16:40","price":4226},{"date":"1397/02/06 16:50","price":4228},{"date":"1397/02/06 17:10","price":4227},{"date":"1397/02/06 17:20","price":4230},{"date":"1397/02/06 17:40","price":4224},{"date":"1397/02/06 18:10","price":4228},{"date":"1397/02/06 18:20","price":4231},{"date":"1397/02/06 18:40","price":4232},{"date":"1397/02/06 18:50","price":4239},{"date":"1397/02/06 19:40","price":4240},{"date":"1397/02/06 19:50","price":4241},{"date":"1397/02/06 20:20","price":4246}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398