کمترین: 
694
بیشترین: 
706
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
704
زمان: 
2/6 20:20
قیمت کرون نروژ امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 704 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":696},{"date":"1397/02/06 11:50","price":694},{"date":"1397/02/06 12:40","price":695},{"date":"1397/02/06 12:50","price":699},{"date":"1397/02/06 13:10","price":702},{"date":"1397/02/06 13:30","price":703},{"date":"1397/02/06 14:00","price":704},{"date":"1397/02/06 15:10","price":705},{"date":"1397/02/06 17:10","price":706},{"date":"1397/02/06 17:40","price":705},{"date":"1397/02/06 18:20","price":706},{"date":"1397/02/06 19:20","price":705},{"date":"1397/02/06 20:20","price":704}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398