کمترین: 
904
بیشترین: 
918
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
916
زمان: 
2/6 20:20
قیمت کرون دانمارک امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 916 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":906},{"date":"1397/02/06 10:40","price":905},{"date":"1397/02/06 11:10","price":906},{"date":"1397/02/06 11:20","price":905},{"date":"1397/02/06 11:40","price":906},{"date":"1397/02/06 11:50","price":904},{"date":"1397/02/06 12:50","price":912},{"date":"1397/02/06 13:10","price":913},{"date":"1397/02/06 13:40","price":915},{"date":"1397/02/06 14:00","price":916},{"date":"1397/02/06 14:20","price":915},{"date":"1397/02/06 14:50","price":916},{"date":"1397/02/06 15:10","price":917},{"date":"1397/02/06 15:40","price":916},{"date":"1397/02/06 16:50","price":915},{"date":"1397/02/06 17:10","price":916},{"date":"1397/02/06 17:20","price":917},{"date":"1397/02/06 18:20","price":918},{"date":"1397/02/06 18:40","price":917},{"date":"1397/02/06 18:50","price":916},{"date":"1397/02/06 19:50","price":915},{"date":"1397/02/06 20:20","price":916}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398