کمترین: 
1476
بیشترین: 
1503
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1503
زمان: 
2/6 20:20
قیمت ریال عربستان امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 1503 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":1479},{"date":"1397/02/06 10:40","price":1478},{"date":"1397/02/06 10:50","price":1477},{"date":"1397/02/06 11:10","price":1479},{"date":"1397/02/06 11:40","price":1478},{"date":"1397/02/06 11:50","price":1476},{"date":"1397/02/06 12:20","price":1477},{"date":"1397/02/06 12:50","price":1490},{"date":"1397/02/06 13:10","price":1492},{"date":"1397/02/06 13:40","price":1493},{"date":"1397/02/06 14:00","price":1495},{"date":"1397/02/06 14:20","price":1494},{"date":"1397/02/06 15:10","price":1496},{"date":"1397/02/06 15:50","price":1494},{"date":"1397/02/06 16:40","price":1495},{"date":"1397/02/06 17:10","price":1496},{"date":"1397/02/06 17:20","price":1495},{"date":"1397/02/06 17:40","price":1494},{"date":"1397/02/06 18:10","price":1495},{"date":"1397/02/06 18:20","price":1496},{"date":"1397/02/06 18:50","price":1500},{"date":"1397/02/06 19:20","price":1501},{"date":"1397/02/06 19:50","price":1502},{"date":"1397/02/06 20:20","price":1503}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398