کمترین: 
18462
بیشترین: 
18815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18815
زمان: 
2/6 20:20
قیمت دینار کویت امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 18815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":18491},{"date":"1397/02/06 10:40","price":18488},{"date":"1397/02/06 11:10","price":18490},{"date":"1397/02/06 11:40","price":18483},{"date":"1397/02/06 11:50","price":18462},{"date":"1397/02/06 12:20","price":18486},{"date":"1397/02/06 12:40","price":18491},{"date":"1397/02/06 12:50","price":18645},{"date":"1397/02/06 13:10","price":18678},{"date":"1397/02/06 13:40","price":18698},{"date":"1397/02/06 14:00","price":18725},{"date":"1397/02/06 14:20","price":18714},{"date":"1397/02/06 14:50","price":18705},{"date":"1397/02/06 15:10","price":18735},{"date":"1397/02/06 15:40","price":18725},{"date":"1397/02/06 15:50","price":18701},{"date":"1397/02/06 16:20","price":18707},{"date":"1397/02/06 16:40","price":18715},{"date":"1397/02/06 16:50","price":18728},{"date":"1397/02/06 17:10","price":18734},{"date":"1397/02/06 17:20","price":18725},{"date":"1397/02/06 17:40","price":18717},{"date":"1397/02/06 18:10","price":18727},{"date":"1397/02/06 18:40","price":18737},{"date":"1397/02/06 18:50","price":18791},{"date":"1397/02/06 19:20","price":18792},{"date":"1397/02/06 19:40","price":18799},{"date":"1397/02/06 20:20","price":18815}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398