کمترین: 
5628
بیشترین: 
5706
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5702
زمان: 
2/6 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 5702 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":5639},{"date":"1397/02/06 10:50","price":5638},{"date":"1397/02/06 11:20","price":5641},{"date":"1397/02/06 11:40","price":5640},{"date":"1397/02/06 11:50","price":5628},{"date":"1397/02/06 12:20","price":5630},{"date":"1397/02/06 12:40","price":5628},{"date":"1397/02/06 12:50","price":5674},{"date":"1397/02/06 13:10","price":5686},{"date":"1397/02/06 13:40","price":5690},{"date":"1397/02/06 14:00","price":5701},{"date":"1397/02/06 14:20","price":5698},{"date":"1397/02/06 14:50","price":5694},{"date":"1397/02/06 15:10","price":5702},{"date":"1397/02/06 15:40","price":5699},{"date":"1397/02/06 15:50","price":5694},{"date":"1397/02/06 16:20","price":5696},{"date":"1397/02/06 16:50","price":5697},{"date":"1397/02/06 17:10","price":5696},{"date":"1397/02/06 17:20","price":5704},{"date":"1397/02/06 17:40","price":5700},{"date":"1397/02/06 18:10","price":5703},{"date":"1397/02/06 18:20","price":5705},{"date":"1397/02/06 18:40","price":5703},{"date":"1397/02/06 18:50","price":5706},{"date":"1397/02/06 19:20","price":5703},{"date":"1397/02/06 19:50","price":5698},{"date":"1397/02/06 20:20","price":5702}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398