کمترین: 
4187
بیشترین: 
4258
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4257
زمان: 
2/6 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 4257 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":4198},{"date":"1397/02/06 10:50","price":4195},{"date":"1397/02/06 11:10","price":4196},{"date":"1397/02/06 11:20","price":4197},{"date":"1397/02/06 11:40","price":4195},{"date":"1397/02/06 11:50","price":4189},{"date":"1397/02/06 12:20","price":4188},{"date":"1397/02/06 12:40","price":4187},{"date":"1397/02/06 12:50","price":4222},{"date":"1397/02/06 13:10","price":4232},{"date":"1397/02/06 13:30","price":4234},{"date":"1397/02/06 13:40","price":4233},{"date":"1397/02/06 14:00","price":4240},{"date":"1397/02/06 14:20","price":4238},{"date":"1397/02/06 14:40","price":4242},{"date":"1397/02/06 14:50","price":4241},{"date":"1397/02/06 15:10","price":4247},{"date":"1397/02/06 15:50","price":4245},{"date":"1397/02/06 16:20","price":4244},{"date":"1397/02/06 16:50","price":4246},{"date":"1397/02/06 17:10","price":4245},{"date":"1397/02/06 17:20","price":4249},{"date":"1397/02/06 17:40","price":4243},{"date":"1397/02/06 18:10","price":4249},{"date":"1397/02/06 18:20","price":4253},{"date":"1397/02/06 18:40","price":4248},{"date":"1397/02/06 18:50","price":4255},{"date":"1397/02/06 19:20","price":4257},{"date":"1397/02/06 19:40","price":4258},{"date":"1397/02/06 19:50","price":4254},{"date":"1397/02/06 20:20","price":4257}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398