کمترین: 
4311
بیشترین: 
4378
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4378
زمان: 
2/6 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 4378 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":4317},{"date":"1397/02/06 10:40","price":4316},{"date":"1397/02/06 10:50","price":4317},{"date":"1397/02/06 11:10","price":4320},{"date":"1397/02/06 11:20","price":4317},{"date":"1397/02/06 11:40","price":4315},{"date":"1397/02/06 11:50","price":4312},{"date":"1397/02/06 12:20","price":4313},{"date":"1397/02/06 12:40","price":4311},{"date":"1397/02/06 12:50","price":4347},{"date":"1397/02/06 13:10","price":4354},{"date":"1397/02/06 14:00","price":4362},{"date":"1397/02/06 14:20","price":4361},{"date":"1397/02/06 14:40","price":4366},{"date":"1397/02/06 14:50","price":4362},{"date":"1397/02/06 15:10","price":4366},{"date":"1397/02/06 15:40","price":4365},{"date":"1397/02/06 15:50","price":4363},{"date":"1397/02/06 16:20","price":4364},{"date":"1397/02/06 16:50","price":4368},{"date":"1397/02/06 17:20","price":4369},{"date":"1397/02/06 17:40","price":4364},{"date":"1397/02/06 18:10","price":4367},{"date":"1397/02/06 18:20","price":4368},{"date":"1397/02/06 18:40","price":4367},{"date":"1397/02/06 18:50","price":4375},{"date":"1397/02/06 19:40","price":4376},{"date":"1397/02/06 19:50","price":4372},{"date":"1397/02/06 20:20","price":4378}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398