کمترین: 
1358
بیشترین: 
1384
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1384
زمان: 
2/6 19:50
قیمت لیر ترکیه امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 1384 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":1358},{"date":"1397/02/06 11:10","price":1359},{"date":"1397/02/06 11:40","price":1358},{"date":"1397/02/06 12:20","price":1359},{"date":"1397/02/06 12:50","price":1368},{"date":"1397/02/06 13:10","price":1372},{"date":"1397/02/06 13:30","price":1373},{"date":"1397/02/06 14:00","price":1375},{"date":"1397/02/06 14:20","price":1376},{"date":"1397/02/06 14:40","price":1378},{"date":"1397/02/06 14:50","price":1380},{"date":"1397/02/06 15:10","price":1378},{"date":"1397/02/06 15:40","price":1377},{"date":"1397/02/06 15:50","price":1375},{"date":"1397/02/06 16:20","price":1377},{"date":"1397/02/06 16:50","price":1378},{"date":"1397/02/06 17:20","price":1379},{"date":"1397/02/06 18:40","price":1380},{"date":"1397/02/06 18:50","price":1381},{"date":"1397/02/06 19:20","price":1380},{"date":"1397/02/06 19:40","price":1381},{"date":"1397/02/06 19:50","price":1384}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398