کمترین: 
1506
بیشترین: 
1524
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1519
زمان: 
2/6 20:20
قیمت درهم امارات امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 1519 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":1509},{"date":"1397/02/06 10:40","price":1508},{"date":"1397/02/06 11:10","price":1509},{"date":"1397/02/06 11:40","price":1508},{"date":"1397/02/06 11:50","price":1506},{"date":"1397/02/06 12:20","price":1507},{"date":"1397/02/06 12:50","price":1520},{"date":"1397/02/06 13:10","price":1523},{"date":"1397/02/06 13:30","price":1522},{"date":"1397/02/06 13:40","price":1524},{"date":"1397/02/06 14:00","price":1511},{"date":"1397/02/06 14:20","price":1510},{"date":"1397/02/06 15:10","price":1512},{"date":"1397/02/06 15:40","price":1511},{"date":"1397/02/06 15:50","price":1509},{"date":"1397/02/06 16:40","price":1510},{"date":"1397/02/06 16:50","price":1511},{"date":"1397/02/06 17:40","price":1509},{"date":"1397/02/06 18:10","price":1511},{"date":"1397/02/06 18:40","price":1512},{"date":"1397/02/06 18:50","price":1517},{"date":"1397/02/06 19:40","price":1518},{"date":"1397/02/06 20:20","price":1519}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398