کمترین: 
7712
بیشترین: 
7824
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7815
زمان: 
2/6 20:20
قیمت پوند امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 7815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":7726},{"date":"1397/02/06 10:40","price":7727},{"date":"1397/02/06 10:50","price":7725},{"date":"1397/02/06 11:10","price":7726},{"date":"1397/02/06 11:20","price":7727},{"date":"1397/02/06 11:40","price":7723},{"date":"1397/02/06 11:50","price":7713},{"date":"1397/02/06 12:20","price":7714},{"date":"1397/02/06 12:40","price":7712},{"date":"1397/02/06 12:50","price":7766},{"date":"1397/02/06 13:10","price":7784},{"date":"1397/02/06 13:30","price":7788},{"date":"1397/02/06 13:40","price":7792},{"date":"1397/02/06 14:00","price":7778},{"date":"1397/02/06 14:20","price":7774},{"date":"1397/02/06 14:40","price":7777},{"date":"1397/02/06 14:50","price":7779},{"date":"1397/02/06 15:10","price":7795},{"date":"1397/02/06 15:40","price":7794},{"date":"1397/02/06 15:50","price":7789},{"date":"1397/02/06 16:20","price":7788},{"date":"1397/02/06 16:40","price":7789},{"date":"1397/02/06 16:50","price":7796},{"date":"1397/02/06 17:10","price":7803},{"date":"1397/02/06 17:20","price":7811},{"date":"1397/02/06 17:40","price":7799},{"date":"1397/02/06 18:10","price":7810},{"date":"1397/02/06 18:20","price":7813},{"date":"1397/02/06 18:40","price":7811},{"date":"1397/02/06 18:50","price":7824},{"date":"1397/02/06 19:20","price":7820},{"date":"1397/02/06 19:40","price":7822},{"date":"1397/02/06 19:50","price":7811},{"date":"1397/02/06 20:20","price":7815}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398