کمترین: 
6817
بیشترین: 
6907
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6821
زمان: 
2/6 20:20
قیمت یورو امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 6821 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":6847},{"date":"1397/02/06 10:40","price":6848},{"date":"1397/02/06 10:50","price":6847},{"date":"1397/02/06 11:10","price":6849},{"date":"1397/02/06 11:20","price":6848},{"date":"1397/02/06 11:50","price":6837},{"date":"1397/02/06 12:40","price":6839},{"date":"1397/02/06 12:50","price":6894},{"date":"1397/02/06 13:10","price":6907},{"date":"1397/02/06 13:30","price":6862},{"date":"1397/02/06 13:40","price":6866},{"date":"1397/02/06 14:00","price":6878},{"date":"1397/02/06 14:20","price":6874},{"date":"1397/02/06 14:40","price":6875},{"date":"1397/02/06 14:50","price":6844},{"date":"1397/02/06 15:10","price":6831},{"date":"1397/02/06 15:40","price":6828},{"date":"1397/02/06 15:50","price":6823},{"date":"1397/02/06 16:40","price":6820},{"date":"1397/02/06 16:50","price":6818},{"date":"1397/02/06 17:10","price":6822},{"date":"1397/02/06 17:20","price":6835},{"date":"1397/02/06 17:40","price":6831},{"date":"1397/02/06 18:10","price":6834},{"date":"1397/02/06 18:20","price":6840},{"date":"1397/02/06 18:40","price":6833},{"date":"1397/02/06 18:50","price":6819},{"date":"1397/02/06 19:20","price":6821},{"date":"1397/02/06 19:40","price":6822},{"date":"1397/02/06 19:50","price":6817},{"date":"1397/02/06 20:20","price":6821}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398