کمترین: 
11170.3
بیشترین: 
11170.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.3
زمان: 
2/6 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 11170.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 09:20","price":11170.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398