کمترین: 
5857.6
بیشترین: 
5857.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5857.6
زمان: 
2/6 09:20
قیمت پوند امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 5857.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 09:20","price":5857.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398