کمترین: 
73.94
بیشترین: 
74.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.72
زمان: 
2/6 23:32
قیمت نفت برنت امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 74.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 00:32","price":73.94},{"date":"1397/02/06 01:00","price":73.97},{"date":"1397/02/06 01:32","price":74.03},{"date":"1397/02/06 02:00","price":74.02},{"date":"1397/02/06 02:32","price":74.09},{"date":"1397/02/06 03:00","price":74.06},{"date":"1397/02/06 05:32","price":74.38},{"date":"1397/02/06 06:00","price":74.43},{"date":"1397/02/06 06:32","price":74.42},{"date":"1397/02/06 08:00","price":74.4},{"date":"1397/02/06 08:32","price":74.42},{"date":"1397/02/06 09:00","price":74.43},{"date":"1397/02/06 09:32","price":74.5},{"date":"1397/02/06 10:32","price":74.45},{"date":"1397/02/06 11:00","price":74.44},{"date":"1397/02/06 11:32","price":74.3},{"date":"1397/02/06 12:00","price":74.27},{"date":"1397/02/06 12:32","price":74.19},{"date":"1397/02/06 13:00","price":74.33},{"date":"1397/02/06 13:32","price":74.36},{"date":"1397/02/06 14:08","price":74.31},{"date":"1397/02/06 14:32","price":74.57},{"date":"1397/02/06 15:00","price":74.52},{"date":"1397/02/06 15:32","price":74.48},{"date":"1397/02/06 16:00","price":74.59},{"date":"1397/02/06 16:32","price":74.67},{"date":"1397/02/06 17:00","price":74.91},{"date":"1397/02/06 17:32","price":74.85},{"date":"1397/02/06 18:00","price":74.65},{"date":"1397/02/06 18:32","price":74.82},{"date":"1397/02/06 19:00","price":74.54},{"date":"1397/02/06 19:32","price":74.53},{"date":"1397/02/06 20:00","price":74.72},{"date":"1397/02/06 20:32","price":74.28},{"date":"1397/02/06 21:00","price":74.34},{"date":"1397/02/06 21:32","price":74.55},{"date":"1397/02/06 22:00","price":74.47},{"date":"1397/02/06 22:32","price":74.39},{"date":"1397/02/06 23:00","price":74.62},{"date":"1397/02/06 23:32","price":74.72}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399