کمترین: 
2.804
بیشترین: 
2.839
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.833
زمان: 
2/6 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 2.833 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 00:00","price":2.804},{"date":"1397/02/06 00:32","price":2.808},{"date":"1397/02/06 01:00","price":2.812},{"date":"1397/02/06 01:32","price":2.814},{"date":"1397/02/06 03:00","price":2.813},{"date":"1397/02/06 03:32","price":2.814},{"date":"1397/02/06 04:32","price":2.816},{"date":"1397/02/06 05:32","price":2.813},{"date":"1397/02/06 06:32","price":2.812},{"date":"1397/02/06 07:00","price":2.809},{"date":"1397/02/06 07:32","price":2.812},{"date":"1397/02/06 08:00","price":2.811},{"date":"1397/02/06 10:32","price":2.81},{"date":"1397/02/06 11:00","price":2.808},{"date":"1397/02/06 11:32","price":2.811},{"date":"1397/02/06 12:00","price":2.814},{"date":"1397/02/06 13:32","price":2.812},{"date":"1397/02/06 14:32","price":2.813},{"date":"1397/02/06 15:32","price":2.816},{"date":"1397/02/06 16:00","price":2.812},{"date":"1397/02/06 16:32","price":2.817},{"date":"1397/02/06 17:00","price":2.804},{"date":"1397/02/06 17:32","price":2.813},{"date":"1397/02/06 18:00","price":2.811},{"date":"1397/02/06 19:00","price":2.812},{"date":"1397/02/06 19:32","price":2.829},{"date":"1397/02/06 20:00","price":2.839},{"date":"1397/02/06 20:32","price":2.829},{"date":"1397/02/06 21:32","price":2.833},{"date":"1397/02/06 22:00","price":2.838},{"date":"1397/02/06 22:32","price":2.836},{"date":"1397/02/06 23:00","price":2.838},{"date":"1397/02/06 23:32","price":2.833}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398