کمترین: 
609.21
بیشترین: 
643.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
630.43
زمان: 
2/6 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 630.43 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 00:00","price":627.99},{"date":"1397/02/06 00:30","price":623},{"date":"1397/02/06 01:00","price":628.01},{"date":"1397/02/06 01:30","price":632.72},{"date":"1397/02/06 02:00","price":643.5},{"date":"1397/02/06 05:30","price":609.21},{"date":"1397/02/06 06:00","price":613.98},{"date":"1397/02/06 06:30","price":615.84},{"date":"1397/02/06 07:00","price":616.01},{"date":"1397/02/06 07:30","price":623},{"date":"1397/02/06 08:00","price":620.5},{"date":"1397/02/06 08:30","price":612.89},{"date":"1397/02/06 09:00","price":623.11},{"date":"1397/02/06 09:30","price":628},{"date":"1397/02/06 10:00","price":629.98},{"date":"1397/02/06 10:30","price":628},{"date":"1397/02/06 11:00","price":635.49},{"date":"1397/02/06 11:30","price":616.56},{"date":"1397/02/06 12:00","price":624.56},{"date":"1397/02/06 12:30","price":631.5},{"date":"1397/02/06 13:00","price":625.98},{"date":"1397/02/06 13:30","price":618.5},{"date":"1397/02/06 14:30","price":625.9},{"date":"1397/02/06 15:00","price":624.2},{"date":"1397/02/06 15:30","price":631.63},{"date":"1397/02/06 16:00","price":633},{"date":"1397/02/06 16:30","price":631.43},{"date":"1397/02/06 17:00","price":634.06},{"date":"1397/02/06 17:30","price":636.74},{"date":"1397/02/06 18:00","price":629},{"date":"1397/02/06 18:30","price":631.07},{"date":"1397/02/06 19:00","price":629},{"date":"1397/02/06 19:30","price":629.66},{"date":"1397/02/06 20:00","price":631},{"date":"1397/02/06 20:30","price":627},{"date":"1397/02/06 21:00","price":630.59},{"date":"1397/02/06 21:30","price":634.5},{"date":"1397/02/06 22:00","price":632.6},{"date":"1397/02/06 23:30","price":630.43}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398