کمترین: 
2.086
بیشترین: 
2.1125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1125
زمان: 
2/6 23:32
قیمت بنزین امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 2.1125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 00:00","price":2.086},{"date":"1397/02/06 00:32","price":2.088},{"date":"1397/02/06 01:00","price":2.0885},{"date":"1397/02/06 01:32","price":2.0895},{"date":"1397/02/06 02:00","price":2.089},{"date":"1397/02/06 03:00","price":2.091},{"date":"1397/02/06 03:32","price":2.0918},{"date":"1397/02/06 04:00","price":2.094},{"date":"1397/02/06 04:32","price":2.0975},{"date":"1397/02/06 05:00","price":2.0955},{"date":"1397/02/06 06:00","price":2.097},{"date":"1397/02/06 06:32","price":2.0965},{"date":"1397/02/06 07:32","price":2.0975},{"date":"1397/02/06 08:00","price":2.0965},{"date":"1397/02/06 09:00","price":2.097},{"date":"1397/02/06 09:32","price":2.0983},{"date":"1397/02/06 10:00","price":2.0975},{"date":"1397/02/06 10:32","price":2.096},{"date":"1397/02/06 11:00","price":2.0955},{"date":"1397/02/06 11:32","price":2.0935},{"date":"1397/02/06 12:00","price":2.0924},{"date":"1397/02/06 12:32","price":2.0905},{"date":"1397/02/06 13:00","price":2.0934},{"date":"1397/02/06 13:32","price":2.0952},{"date":"1397/02/06 14:08","price":2.094},{"date":"1397/02/06 14:32","price":2.0975},{"date":"1397/02/06 15:00","price":2.097},{"date":"1397/02/06 15:32","price":2.0955},{"date":"1397/02/06 16:00","price":2.0975},{"date":"1397/02/06 16:32","price":2.0985},{"date":"1397/02/06 17:00","price":2.1035},{"date":"1397/02/06 17:32","price":2.1045},{"date":"1397/02/06 18:00","price":2.0995},{"date":"1397/02/06 18:32","price":2.1005},{"date":"1397/02/06 19:00","price":2.0955},{"date":"1397/02/06 19:32","price":2.0999},{"date":"1397/02/06 20:00","price":2.1065},{"date":"1397/02/06 20:32","price":2.0925},{"date":"1397/02/06 21:00","price":2.097},{"date":"1397/02/06 21:32","price":2.102},{"date":"1397/02/06 22:00","price":2.1015},{"date":"1397/02/06 22:32","price":2.0995},{"date":"1397/02/06 23:00","price":2.1105},{"date":"1397/02/06 23:32","price":2.1125}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398