کمترین: 
649.38
بیشترین: 
659.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
656.38
زمان: 
2/6 23:32
قیمت گازوئیل امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 656.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 00:00","price":649.38},{"date":"1397/02/06 00:32","price":649.88},{"date":"1397/02/06 01:00","price":650.25},{"date":"1397/02/06 01:32","price":650.38},{"date":"1397/02/06 02:00","price":650.25},{"date":"1397/02/06 05:32","price":652.88},{"date":"1397/02/06 06:00","price":653.38},{"date":"1397/02/06 06:32","price":653.13},{"date":"1397/02/06 07:00","price":652.63},{"date":"1397/02/06 07:32","price":652.88},{"date":"1397/02/06 09:32","price":653.38},{"date":"1397/02/06 10:32","price":652.88},{"date":"1397/02/06 11:00","price":653},{"date":"1397/02/06 11:32","price":652.25},{"date":"1397/02/06 12:00","price":651.88},{"date":"1397/02/06 12:32","price":651.5},{"date":"1397/02/06 13:00","price":652.38},{"date":"1397/02/06 13:32","price":653.38},{"date":"1397/02/06 14:32","price":655.38},{"date":"1397/02/06 15:00","price":654.88},{"date":"1397/02/06 15:32","price":654.63},{"date":"1397/02/06 16:00","price":655.88},{"date":"1397/02/06 16:32","price":656.63},{"date":"1397/02/06 17:00","price":658.88},{"date":"1397/02/06 17:32","price":658.25},{"date":"1397/02/06 18:00","price":657.63},{"date":"1397/02/06 18:32","price":658.38},{"date":"1397/02/06 19:00","price":657.13},{"date":"1397/02/06 20:00","price":659.13},{"date":"1397/02/06 20:32","price":653.88},{"date":"1397/02/06 21:00","price":654.63},{"date":"1397/02/06 21:32","price":655.63},{"date":"1397/02/06 22:00","price":655.25},{"date":"1397/02/06 22:32","price":654.13},{"date":"1397/02/06 23:00","price":655.38},{"date":"1397/02/06 23:32","price":656.38}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398