کمترین: 
2.1355
بیشترین: 
2.1663
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.161
زمان: 
2/6 23:32
قیمت نفت کوره امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 2.161 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 00:00","price":2.1355},{"date":"1397/02/06 00:32","price":2.1375},{"date":"1397/02/06 01:00","price":2.1383},{"date":"1397/02/06 01:32","price":2.139},{"date":"1397/02/06 02:00","price":2.1384},{"date":"1397/02/06 03:00","price":2.1406},{"date":"1397/02/06 03:32","price":2.1414},{"date":"1397/02/06 04:00","price":2.1439},{"date":"1397/02/06 04:32","price":2.1456},{"date":"1397/02/06 05:00","price":2.1454},{"date":"1397/02/06 05:32","price":2.1462},{"date":"1397/02/06 06:00","price":2.1467},{"date":"1397/02/06 06:32","price":2.1462},{"date":"1397/02/06 07:00","price":2.1456},{"date":"1397/02/06 07:32","price":2.1458},{"date":"1397/02/06 08:00","price":2.1454},{"date":"1397/02/06 08:32","price":2.1458},{"date":"1397/02/06 09:00","price":2.147},{"date":"1397/02/06 09:32","price":2.1465},{"date":"1397/02/06 10:00","price":2.1469},{"date":"1397/02/06 10:32","price":2.1467},{"date":"1397/02/06 11:00","price":2.1465},{"date":"1397/02/06 11:32","price":2.144},{"date":"1397/02/06 12:00","price":2.1444},{"date":"1397/02/06 12:32","price":2.14},{"date":"1397/02/06 13:00","price":2.1437},{"date":"1397/02/06 13:32","price":2.1441},{"date":"1397/02/06 14:08","price":2.1456},{"date":"1397/02/06 14:32","price":2.1504},{"date":"1397/02/06 15:00","price":2.1499},{"date":"1397/02/06 15:32","price":2.1482},{"date":"1397/02/06 16:00","price":2.1503},{"date":"1397/02/06 16:32","price":2.1566},{"date":"1397/02/06 17:00","price":2.1591},{"date":"1397/02/06 18:00","price":2.1577},{"date":"1397/02/06 18:32","price":2.1623},{"date":"1397/02/06 19:00","price":2.1564},{"date":"1397/02/06 19:32","price":2.1611},{"date":"1397/02/06 20:00","price":2.1663},{"date":"1397/02/06 20:32","price":2.1506},{"date":"1397/02/06 21:00","price":2.1524},{"date":"1397/02/06 21:32","price":2.1584},{"date":"1397/02/06 22:00","price":2.1552},{"date":"1397/02/06 22:32","price":2.1525},{"date":"1397/02/06 23:00","price":2.1589},{"date":"1397/02/06 23:32","price":2.161}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398