کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
2/6 00:00
قیمت dsعنوان امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398