کمترین: 
8720
بیشترین: 
9141.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8835.1
زمان: 
2/6 23:30
قیمت بیت کوین امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 8835.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 00:00","price":9015.1},{"date":"1397/02/06 00:30","price":8982.3},{"date":"1397/02/06 01:00","price":9057},{"date":"1397/02/06 01:30","price":9095.6},{"date":"1397/02/06 02:00","price":9141.2},{"date":"1397/02/06 05:30","price":8797.3},{"date":"1397/02/06 06:00","price":8835},{"date":"1397/02/06 06:30","price":8772.2},{"date":"1397/02/06 07:00","price":8835.5},{"date":"1397/02/06 07:30","price":8859.3},{"date":"1397/02/06 08:00","price":8880.5},{"date":"1397/02/06 08:30","price":8807.4},{"date":"1397/02/06 09:00","price":8854.8},{"date":"1397/02/06 09:30","price":8910},{"date":"1397/02/06 10:00","price":8925.3},{"date":"1397/02/06 10:30","price":8869.8},{"date":"1397/02/06 11:00","price":8918},{"date":"1397/02/06 11:30","price":8805},{"date":"1397/02/06 12:00","price":8818},{"date":"1397/02/06 12:30","price":8869.2},{"date":"1397/02/06 13:00","price":8800},{"date":"1397/02/06 13:30","price":8720},{"date":"1397/02/06 14:30","price":8740.1},{"date":"1397/02/06 15:00","price":8758.3},{"date":"1397/02/06 15:30","price":8854.8},{"date":"1397/02/06 16:00","price":8896.8},{"date":"1397/02/06 16:30","price":8853.4},{"date":"1397/02/06 17:00","price":8896.2},{"date":"1397/02/06 17:30","price":8901.5},{"date":"1397/02/06 18:00","price":8823.2},{"date":"1397/02/06 18:30","price":8859.5},{"date":"1397/02/06 19:00","price":8844.2},{"date":"1397/02/06 19:30","price":8769.8},{"date":"1397/02/06 20:00","price":8796.5},{"date":"1397/02/06 20:30","price":8804},{"date":"1397/02/06 21:00","price":8836.6},{"date":"1397/02/06 21:30","price":8879.2},{"date":"1397/02/06 22:00","price":8890},{"date":"1397/02/06 23:30","price":8835.1}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398