کمترین: 
67.8
بیشترین: 
68.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.22
زمان: 
2/6 23:32
قیمت نفت سبک امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 68.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 00:00","price":67.9},{"date":"1397/02/06 00:32","price":67.94},{"date":"1397/02/06 01:00","price":67.97},{"date":"1397/02/06 01:32","price":68.03},{"date":"1397/02/06 02:00","price":68.02},{"date":"1397/02/06 03:00","price":68.06},{"date":"1397/02/06 04:00","price":68.16},{"date":"1397/02/06 04:32","price":68.28},{"date":"1397/02/06 05:00","price":68.22},{"date":"1397/02/06 05:32","price":68.33},{"date":"1397/02/06 06:00","price":68.36},{"date":"1397/02/06 06:32","price":68.35},{"date":"1397/02/06 07:00","price":68.34},{"date":"1397/02/06 07:32","price":68.42},{"date":"1397/02/06 08:00","price":68.4},{"date":"1397/02/06 08:32","price":68.39},{"date":"1397/02/06 09:00","price":68.42},{"date":"1397/02/06 09:32","price":68.45},{"date":"1397/02/06 10:00","price":68.42},{"date":"1397/02/06 10:32","price":68.36},{"date":"1397/02/06 11:00","price":68.34},{"date":"1397/02/06 11:32","price":68.22},{"date":"1397/02/06 12:00","price":68.17},{"date":"1397/02/06 12:32","price":68.14},{"date":"1397/02/06 13:00","price":68.2},{"date":"1397/02/06 13:32","price":68.22},{"date":"1397/02/06 14:08","price":68.19},{"date":"1397/02/06 14:32","price":68.45},{"date":"1397/02/06 15:00","price":68.38},{"date":"1397/02/06 15:32","price":68.36},{"date":"1397/02/06 16:00","price":68.45},{"date":"1397/02/06 16:32","price":68.55},{"date":"1397/02/06 17:00","price":68.72},{"date":"1397/02/06 18:00","price":68.42},{"date":"1397/02/06 18:32","price":68.55},{"date":"1397/02/06 19:00","price":68.19},{"date":"1397/02/06 19:32","price":68.25},{"date":"1397/02/06 20:00","price":68.3},{"date":"1397/02/06 20:32","price":67.8},{"date":"1397/02/06 21:00","price":67.97},{"date":"1397/02/06 21:32","price":68.12},{"date":"1397/02/06 22:00","price":68},{"date":"1397/02/06 22:32","price":67.97},{"date":"1397/02/06 23:00","price":68.12},{"date":"1397/02/06 23:32","price":68.22}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399