کمترین: 
771500
بیشترین: 
783500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
771500
زمان: 
2/5 16:25
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 771500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 11:50","price":782600},{"date":"1397/02/05 12:35","price":783500},{"date":"1397/02/05 12:50","price":781700},{"date":"1397/02/05 13:55","price":779500},{"date":"1397/02/05 16:05","price":777300},{"date":"1397/02/05 16:20","price":772900},{"date":"1397/02/05 16:25","price":771500}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398