کمترین: 
777600
بیشترین: 
779900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
778500
زمان: 
2/5 23:35
قیمت طلای متفرقه امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 778500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 11:35","price":778300},{"date":"1397/02/05 11:50","price":779400},{"date":"1397/02/05 12:05","price":778600},{"date":"1397/02/05 12:20","price":777600},{"date":"1397/02/05 12:35","price":778100},{"date":"1397/02/05 12:50","price":779900},{"date":"1397/02/05 13:05","price":778300},{"date":"1397/02/05 13:25","price":778600},{"date":"1397/02/05 13:35","price":779400},{"date":"1397/02/05 13:55","price":778800},{"date":"1397/02/05 14:35","price":779400},{"date":"1397/02/05 15:20","price":778800},{"date":"1397/02/05 15:50","price":779400},{"date":"1397/02/05 16:20","price":779900},{"date":"1397/02/05 16:25","price":778800},{"date":"1397/02/05 16:35","price":778500},{"date":"1397/02/05 16:50","price":778800},{"date":"1397/02/05 17:05","price":779000},{"date":"1397/02/05 17:20","price":778300},{"date":"1397/02/05 17:35","price":778800},{"date":"1397/02/05 18:05","price":778600},{"date":"1397/02/05 18:10","price":777800},{"date":"1397/02/05 18:35","price":779000},{"date":"1397/02/05 18:50","price":778800},{"date":"1397/02/05 19:05","price":778600},{"date":"1397/02/05 19:35","price":778300},{"date":"1397/02/05 19:50","price":778100},{"date":"1397/02/05 20:05","price":778300},{"date":"1397/02/05 20:35","price":778000},{"date":"1397/02/05 20:50","price":778300},{"date":"1397/02/05 21:35","price":778800},{"date":"1397/02/05 22:05","price":778300},{"date":"1397/02/05 22:20","price":778500},{"date":"1397/02/05 22:50","price":778200},{"date":"1397/02/05 23:20","price":778000},{"date":"1397/02/05 23:35","price":778500}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398