کمترین: 
741800
بیشترین: 
744000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
742700
زمان: 
2/5 23:35
قیمت آبشده جهانی امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 742700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 11:35","price":742500},{"date":"1397/02/05 11:50","price":743500},{"date":"1397/02/05 12:05","price":742800},{"date":"1397/02/05 12:20","price":741800},{"date":"1397/02/05 12:35","price":742300},{"date":"1397/02/05 12:50","price":744000},{"date":"1397/02/05 13:05","price":742500},{"date":"1397/02/05 13:25","price":742800},{"date":"1397/02/05 13:35","price":743500},{"date":"1397/02/05 13:55","price":743000},{"date":"1397/02/05 14:35","price":743500},{"date":"1397/02/05 15:20","price":743000},{"date":"1397/02/05 15:50","price":743500},{"date":"1397/02/05 16:20","price":744000},{"date":"1397/02/05 16:25","price":743000},{"date":"1397/02/05 16:35","price":742700},{"date":"1397/02/05 16:50","price":743000},{"date":"1397/02/05 17:05","price":743200},{"date":"1397/02/05 17:20","price":742500},{"date":"1397/02/05 17:35","price":743000},{"date":"1397/02/05 18:05","price":742800},{"date":"1397/02/05 18:10","price":742000},{"date":"1397/02/05 18:35","price":743200},{"date":"1397/02/05 18:50","price":743000},{"date":"1397/02/05 19:05","price":742800},{"date":"1397/02/05 19:35","price":742500},{"date":"1397/02/05 19:50","price":742300},{"date":"1397/02/05 20:05","price":742500},{"date":"1397/02/05 20:35","price":742200},{"date":"1397/02/05 20:50","price":742500},{"date":"1397/02/05 21:35","price":743000},{"date":"1397/02/05 21:50","price":742500},{"date":"1397/02/05 22:20","price":742700},{"date":"1397/02/05 22:50","price":742400},{"date":"1397/02/05 23:20","price":742200},{"date":"1397/02/05 23:35","price":742700}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398