کمترین: 
94796.1
بیشترین: 
94879.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
94796.1
زمان: 
2/5 14:30
قیمت شاخص بورس امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 94796.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 11:30","price":94875.0},{"date":"1397/02/05 11:40","price":94878.2},{"date":"1397/02/05 11:50","price":94879.2},{"date":"1397/02/05 14:30","price":94796.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398