کمترین: 
6733
بیشترین: 
6870
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6866
زمان: 
2/5 20:20
قیمت یورو امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 6866 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:40","price":6795},{"date":"1397/02/05 10:50","price":6797},{"date":"1397/02/05 11:10","price":6799},{"date":"1397/02/05 11:20","price":6804},{"date":"1397/02/05 11:40","price":6802},{"date":"1397/02/05 11:50","price":6812},{"date":"1397/02/05 12:10","price":6797},{"date":"1397/02/05 12:20","price":6793},{"date":"1397/02/05 12:40","price":6796},{"date":"1397/02/05 12:50","price":6802},{"date":"1397/02/05 13:10","price":6786},{"date":"1397/02/05 13:40","price":6783},{"date":"1397/02/05 14:00","price":6766},{"date":"1397/02/05 14:10","price":6795},{"date":"1397/02/05 14:20","price":6733},{"date":"1397/02/05 14:40","price":6814},{"date":"1397/02/05 15:10","price":6815},{"date":"1397/02/05 15:20","price":6816},{"date":"1397/02/05 15:40","price":6814},{"date":"1397/02/05 15:50","price":6812},{"date":"1397/02/05 16:10","price":6792},{"date":"1397/02/05 16:20","price":6769},{"date":"1397/02/05 16:30","price":6845},{"date":"1397/02/05 17:50","price":6865},{"date":"1397/02/05 18:10","price":6870},{"date":"1397/02/05 18:20","price":6855},{"date":"1397/02/05 20:10","price":6868},{"date":"1397/02/05 20:20","price":6866}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398