کمترین: 
1419
بیشترین: 
1458
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1419
زمان: 
2/5 20:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 1419 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:20","price":1455},{"date":"1397/02/05 10:40","price":1454},{"date":"1397/02/05 10:50","price":1455},{"date":"1397/02/05 11:10","price":1456},{"date":"1397/02/05 11:20","price":1457},{"date":"1397/02/05 11:40","price":1456},{"date":"1397/02/05 11:50","price":1458},{"date":"1397/02/05 12:10","price":1456},{"date":"1397/02/05 12:20","price":1457},{"date":"1397/02/05 12:50","price":1456},{"date":"1397/02/05 13:10","price":1457},{"date":"1397/02/05 13:30","price":1455},{"date":"1397/02/05 14:00","price":1451},{"date":"1397/02/05 14:40","price":1452},{"date":"1397/02/05 15:10","price":1451},{"date":"1397/02/05 15:20","price":1452},{"date":"1397/02/05 15:40","price":1451},{"date":"1397/02/05 16:10","price":1448},{"date":"1397/02/05 16:20","price":1440},{"date":"1397/02/05 16:40","price":1438},{"date":"1397/02/05 16:50","price":1441},{"date":"1397/02/05 17:10","price":1440},{"date":"1397/02/05 17:20","price":1441},{"date":"1397/02/05 17:40","price":1440},{"date":"1397/02/05 17:50","price":1441},{"date":"1397/02/05 18:10","price":1440},{"date":"1397/02/05 20:10","price":1419}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398