کمترین: 
4122
بیشترین: 
4183
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4180
زمان: 
2/5 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 4180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:20","price":4171},{"date":"1397/02/05 10:40","price":4168},{"date":"1397/02/05 11:10","price":4170},{"date":"1397/02/05 11:20","price":4173},{"date":"1397/02/05 11:40","price":4170},{"date":"1397/02/05 11:50","price":4175},{"date":"1397/02/05 12:10","price":4178},{"date":"1397/02/05 12:40","price":4179},{"date":"1397/02/05 12:50","price":4183},{"date":"1397/02/05 13:10","price":4172},{"date":"1397/02/05 13:30","price":4174},{"date":"1397/02/05 13:40","price":4171},{"date":"1397/02/05 14:00","price":4162},{"date":"1397/02/05 14:10","price":4161},{"date":"1397/02/05 14:40","price":4164},{"date":"1397/02/05 15:10","price":4165},{"date":"1397/02/05 15:20","price":4164},{"date":"1397/02/05 15:40","price":4162},{"date":"1397/02/05 15:50","price":4160},{"date":"1397/02/05 16:10","price":4150},{"date":"1397/02/05 16:20","price":4125},{"date":"1397/02/05 16:30","price":4124},{"date":"1397/02/05 16:40","price":4122},{"date":"1397/02/05 16:50","price":4124},{"date":"1397/02/05 17:10","price":4123},{"date":"1397/02/05 17:20","price":4130},{"date":"1397/02/05 17:40","price":4127},{"date":"1397/02/05 20:10","price":4181},{"date":"1397/02/05 20:20","price":4180}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399