کمترین: 
906
بیشترین: 
919
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
908
زمان: 
2/5 20:10
قیمت کرون دانمارک امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 908 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:20","price":917},{"date":"1397/02/05 11:20","price":918},{"date":"1397/02/05 11:40","price":917},{"date":"1397/02/05 11:50","price":919},{"date":"1397/02/05 12:20","price":918},{"date":"1397/02/05 12:50","price":917},{"date":"1397/02/05 13:30","price":918},{"date":"1397/02/05 13:40","price":917},{"date":"1397/02/05 14:00","price":915},{"date":"1397/02/05 14:10","price":914},{"date":"1397/02/05 14:20","price":915},{"date":"1397/02/05 14:40","price":916},{"date":"1397/02/05 15:10","price":915},{"date":"1397/02/05 16:10","price":913},{"date":"1397/02/05 16:20","price":907},{"date":"1397/02/05 16:50","price":906},{"date":"1397/02/05 17:20","price":908},{"date":"1397/02/05 17:40","price":907},{"date":"1397/02/05 20:10","price":908}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398