کمترین: 
1446
بیشترین: 
1482
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1481
زمان: 
2/5 20:10
قیمت ریال عربستان امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 1481 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:20","price":1460},{"date":"1397/02/05 10:40","price":1459},{"date":"1397/02/05 10:50","price":1461},{"date":"1397/02/05 11:20","price":1462},{"date":"1397/02/05 11:40","price":1461},{"date":"1397/02/05 11:50","price":1464},{"date":"1397/02/05 12:10","price":1463},{"date":"1397/02/05 12:20","price":1464},{"date":"1397/02/05 12:50","price":1462},{"date":"1397/02/05 13:30","price":1461},{"date":"1397/02/05 14:00","price":1457},{"date":"1397/02/05 14:20","price":1456},{"date":"1397/02/05 14:40","price":1457},{"date":"1397/02/05 15:10","price":1458},{"date":"1397/02/05 15:20","price":1457},{"date":"1397/02/05 16:10","price":1454},{"date":"1397/02/05 16:20","price":1446},{"date":"1397/02/05 16:50","price":1447},{"date":"1397/02/05 17:10","price":1446},{"date":"1397/02/05 17:20","price":1448},{"date":"1397/02/05 17:40","price":1447},{"date":"1397/02/05 18:10","price":1482},{"date":"1397/02/05 20:10","price":1481}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398